About

วัฒนธรรมสรรสร้าง สู่แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญของแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้คนรู้จักเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ โดยการใช้องค์ความรู้ ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี ผสมผสานนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการสร้างสรรค์งาน

ปัจจุบันคนในสังคมไทยมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในทุกๆด้าน ทั้งการรู้การเรียนรู้ การสำนึกถึงสภาพแวดล้อม การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผสมผสานระหว่างกระแสสังคมเก่าและใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมโลกาภิวัฒน์ อันเป็นที่มาของวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ได้การสนับสนุนจากทั้งกระทรวงวัฒนธรรม และภาคเอกชน ได้มีการส่งเสริม ผลักดันต้นทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้ก้าวไกล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนไทยได้รู้และเข้าใจวัฒนธรรม ทั้งยังสามารถนำเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย มาเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ บริหารจัดการองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์