ศิลป์จักสาน มรดกทางวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์ร่วมสมัย

ศิลป์จักสาน มรดกทางวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์ร่วมสมัย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ที่มีหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงทางมรดกวัฒนธรรมที่เป็นงานฝีมือมายาวนานกว่า 700 ปี จากศิลปะในชุมชน หมู่บ้าน ในอดีต จนถึงศิลปะสูง เสน่ห์วัฒนธรรมไทยต่างเป็นที่โดนใจผู้คนมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกด้วย สุโขทัยซึ่งเป็นเมืองหลวงแรกของราชอาณาจักรไทย เป็นจุดเริ่มต้นของงานสถาปัตยกรรมไทย อารยธรรม และประเพณีท้องถิ่นโบราณมากมาย เครื่องจักสานเครื่องหวายเป็นงานฝีมือจากการประดิษฐ์คิดค้นโดยมนุษย์โดยเริ่มแรกมีจุดประสงค์เพื่อที่จะสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยการใช้ไม้ ใบไม้ เปลืองไม้ มาแบ่งเป็นเส้น หลายเส้น แล้วสานตามแบบทำให้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รูป ทนทาน สวยงาม จากอดีตถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารูปแบบและพื้นผิวของเครื่องจักสานที่ทำภายในประเทศไทยที่จะมีลักษณะคล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักสานจากภาคเหนือ ภาคใต้…

Read Article →
เครื่องปั้นดินเผา ศิลป์ของวิถีชีวิต

เครื่องปั้นดินเผา ศิลป์ของวิถีชีวิต

Read Article →