วัฒนธรรมสร้างสรรค์

วัฒนธรรมสร้างสรรค์

วัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ การสืบทอดทางวัฒนธรรม งานหัตถกรรม หัตถกรรม (crafts) หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นด้วยมือเป็นหลัก มีหลากหลายประเภท ทั้งข้าวของเครื่องใช้ เช่น ภาชนะ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ใช้ประดับตกแต่ง หรือเป็นวัตถุทางด้าน ศาสนา ประเพณี เช่น กระทง เครื่องบูชา ใช้เพื่อความสวยงามหรือเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เช่น การปั้น การแกะสลัก การจักสาน…

Read Article →