การส่งออกสินค้าหัตถกรรม

การส่งออกสินค้าหัตถกรรม

สถิติและข้อมูลการส่งออกสินค้าหัตถกรรมของไทยในเดือนสิงหาคม ปี 2559

statistic-handicraft-export-2016